Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Práce na živnostenský list

Máte nabídku práce s podmínkou, že si musíte založit živnostenský list? Láká vás pracovat svobodně, bez neustálého dohledu nadřízených? Ocenili byste možnost organizovat si nezávisle svůj čas? Máte vymyšlený či dokonce hotový vlastní produkt, který chcete oficiálně představit a prodávat?

Nabízí se zřízení živnostenského listu a vstup do stavu živnostenského, coby osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Zahájení této formy podnikání není příliš složité, ovšem doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádkům, ve kterých popisujeme výhody a nevýhody podnikání na živnostenský list.

Výhody a nevýhody práce na živnostenský list

Není jednoduché zobecnit, co přesně je u podnikání na živnostenský list výhodné a co nevýhodné. Jedno může být pro někoho někoho výhodou a pro druhého naopak. Rozebereme tedy hlavní oblasti s uvedením příslušných předností i rizik.

Svoboda podnikatele

První přednost je nasnadě – svoboda. Můžete si vše organizovat dle vlastního uvážení, vlastním způsobem a tempem. Nikdo vám nic nepřikazuje. Můžete přijmout nebo odmítnout zakázku, sami pracujete s rozpočtem, vybíráte dodavatele, posuzujete výhodnost, plánujete si pracovní dobu a dovolenou. Máte možnost realizovat své dovednosti téměř bez omezení a věnovat se tomu, co vás baví.

Ovšem tak rozsáhlá svoboda nemusí být ideální pro každého. Ne každý je dost zodpovědný, aby se přinutil dodržovat termíny, pracovní dobu, profesní postupy nebo platby. Ne každý si dokáže sám práci zorganizovat tak, aby byla dostatečně efektivní. A pokud nemáte předem jistého zadavatele práce, počítejte i s náporem nejistoty na psychiku svou i rodinných příslušníků.

Je opravdu důležité dříve, než se rozhodnete založit živnostenský list, zhodnotit své schopnosti a posoudit, zda dokážete v tomto režimu pracovat.

Finance živnostníka


Stát se živnostníkem je pro mnoho lidí přitažlivé kvůli nízkým odvodům na sociální a zdravotní pojištění a nižšímu zdanění, což přináší vyšší čistou výplatu než u zaměstnaneckého poměru. Pokud to budeme posuzovat optikou čisté mzdy, je tomu skutečně tak. K získání stejné čisté částky stačí při práci na živnostenský list fakturovat podstatně nižší sumu, než jsou celkové náklady firmy na zaměstnance. Tak může být živnostník vlastně „levnější“ než firma se zaměstnanci. Také si může určit množství zakázek, které přijme, a tím navýšit svůj příjem.

Živnosti

Na druhou stranu je nutno zmínit důležitou zátěž u řemeslníků či dopravců – živnostník si hradí veškeré výrobní prostředky ze svého, fakturovaná částka tedy musí být navýšena (více či méně) o hodnotu nářadí, strojů a vybavení, které se opotřebovává. Fakturovaná cena se tedy nerovná čistý příjem z práce na živnostenský list. Výše investic do vybavení se podstatně liší dle druhu činnosti.

Dále stojí za úvahu již zmíněné odvody živnostníka. Ano, odvody mohou být nízké, ovšem pak bude nízký i důchod a případná nemocenská. Aby se důchod živnostníka vyrovnal důchodu zaměstnance, je nutno odvody na sociální pojištění podstatně navýšit. Výši důchodu odpovídající vašim odvodům vám sdělí Správa sociálního zabezpečení. Je důležité také nezapomenout na dovolenou, která je u živnostníka neplacená. Své výdaje v období dovolené tedy musí pokrýt ze zisku dosaženého ve zbylé části roku – teoreticky by si měl dávat stranou 1/12 příjmů.

Je dobré porovnat i rizika vzniku dluhu. Zaměstnanec je vystaven mnohem menšímu nebezpečí, že za odvedenou práci nedostane mzdu. Pokud mu zaměstnavatel nezaplatí, může o úhradu požádat pracovní úřad, který následně částku vymáhá po zaměstnavateli. Naproti tomu OSVČ pracující na živnostenský list je přímo uprostřed tržního boje. V této situaci se úhrada za odvedenou práci nezřídka protahuje nebo se dokonce stává, že k úhradě nedojde např. kvůli reklamacím nebo bankrotu odběratele.

Samostatnou kapitolou je zákonné postavení osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu ručení za dluhy vzniklé při podnikání. Živnostník za tyto dluhy totiž ručí vždy celým svým majetkem na rozdíl od zaměstnance, který nemá přímou odpovědnost za podnikání firmy, ve které pracuje, a při zavinění škody hradí maximálně do 4,5násobek své průměrné mzdy. I jednatel společnosti s ručením omezeným, který sice ručí za škody firmě svým majetkem, má možnost výši ručení snížit či se ho zcela zbavit. Při větších zakázkách či rizicích je tedy dobré zvážit založení vlastní firmy s.r.o.

Zákony a odpovědnost

Společnost, ve které žijeme, po nás požaduje sledovat různá pravidla, zákony, předpisy. Nevyhýbá se to ani pracovně právním vztahům a jak zaměstnanec, tak živnostník by měli zákony a jejich novely sledovat.

Administrativa při práci na živnostenský listZaměstnanec je vázán pracovní smlouvou, ze které vyplývají povinnosti vůči zaměstnavateli. Firma -zaměstnavatel vše důležité zahrne do smlouvy či následných školení, např. o bezpečnosti práci. Vůči státním orgánům tak zaměstnanec mnoho přímých povinností nemá, jak již bylo zmíněno, o jejich dodržování se stará většinou zaměstnavatel.

Naproti tomu živnostník pracující na živnostenský list by měl sledovat předpisy týkající se podnikání obecně i jeho konkrétního oboru činnosti. Změny zákonů mohou přinést jiné požadované postupy a nové povinnosti.

Úpravy bývají zveřejňovány s předstihem, včetně komentářů a přechodných období k implementaci, ovšem je poměrně nebezpečné je ignorovat nebo si myslet, že se stačí problematikou zaobírat zběžně jednou za delší čas. Mohlo by dojít k opomenutí nových pravidel nebo opoždění v plnění zákonné povinnosti, což může znamenat zbytečnou penalizaci.

Práce na živnost a daně

Za zaměstnance vyřizuje všechny administrativní úkony zaměstnavatel. Odpovědnost za výpočet a platbu daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění leží na bedrech firmy. Pokud své povinnosti svědomitě neplní, nestává se zaměstnanec dlužníkem, ale těší se zákonné ochraně a dluh je vymáhán po firmě. Také se jej netýkají požadavky na vyplňování formulářů pro účely např. statistického úřadu a dalších institucí, které mají právo požadovat různé informace.

OSVČ pracující na živnostenský list má osobní odpovědnost za výpočet daňových povinností, pojištění a dalších případných plateb požadovaných státem, a také včasné odevzdání výkazů a jejich úhrady. Za jakýkoli vzniklý dluh či opomenutí bude penalizován. Ačkoliv šikovná účetní většinu povinností ohlídá, není to zadarmo a záruky za různé oborové předpisy vám zřejmě nedá.

Práce na živnostenský list ovšem přináší kromě nižší odvodů na pojištění též snížení daňové zátěže. Můžete se rozhodnout, jakou formu nákladů využijete při sestavování daňového přiznání, zda položkovou nebo paušální, a tak zoptimalizuje příslušné odvody.

Závěrem lze konstatovat, že práce na živnostenský list, coby osoba samostatně výdělečně činná, přináší řadu výhod zaměstnanci nedostupných. Je však třeba co nejobjektivněji zhodnotit, zda je tato forma práce pro vás vhodná vzhledem ke schopnostem, povaze a okolnostem.

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now