Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podpora rozvoje bydlení – Program pro mladé

Bydlíte ve vlastním? NE? Tak to vás jistě bude zajímat Program pro mladé od Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB), který je velmi zajímavou alternativou ke klasickým hypotečním produktům. Program byl spuštěn v roce 2018 a k 31. 12. 2019 bylo již uzavřeno 372 smluv v celkovém objemu 435,5 mil. Kč. Počet podaných žádostí k tomuto datu bylo 52 za 72,2 mil. Kč. V případě přijetí žádostí v objemu dosahujícím 1 mld. Kč, bude příjem žádostí do Programu pro mladé pozastaven. O této skutečnosti bude SFRB informovat na svých webových stránkách.

To znamená, že tento zajímavý program je lehce za polovinou. A pro ty z vás, kteří splňují podmínky, může znamenat pořízení vlastního bydlení nebo modernizaci toho stávajícího za výhodnějších podmínek, než je tomu u klasických bankovních produktů. Je to jeden z nástrojů, kterými stát podporuje mladé rodiny.

Dost řečí, pojďme se zblízka podívat na výhody tohoto programu a na to, komu je určen.

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let

Výhody programu:

 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB,
 • dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Program se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Kdo může žádat:

Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci), ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, nebo členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu.

Úvěr lze využít na:

 • výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
 • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • modernizaci obydlí.

Výše úvěru:

 • nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;
 • nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;
 • nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

Úroková sazba:

Úroková sazba je stanovena ve výši Základní referenční sazby EU pro Českou republiku, minimálně však 1 %, což zaručuje nižší úrokovou sazbu, než je běžné.  Úroková sazba bude fixní po dobu 5 let, poté bude stanovena opět ve výši této aktuální úrokové sazby. Aktuální vyhlášená Základní referenční sazba EU pro Českou republiku je zveřejněna na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení.  

Splatnost úvěru:

 • 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
 • 20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

(Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne u úvěru na modernizace 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let.)

Čerpání úvěru na modernizaci obydlí:

Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Čerpání úvěru na pořízení obydlí výstavbou:

Úvěr na výstavbu lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

Čerpání úvěru na pořízení obydlí koupí:

Úvěr lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Zajištění úvěru:

úvěr na modernizaci obydlí: zajištění ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu.

úvěr na pořízení obydlí: při výši úvěru nad 500 tis. Kč zajištění zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy nebo zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

Při výši úvěru do 500 tis. Kč je možné pohledávku zajistit ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč) a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

Postup a proces žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou nebo datovou schránkou. Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu rozvoje bydlení, obálku označte nápisem „Program pro mladé“. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFRB požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFRB, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády č. 136/2018 Sb. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

 Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR.

Otázky a odpovědi:

1. Jaké doklady je nutné předložit v souvislosti se zajištěním úvěru na pořízení bydlení?

Pro dostatečné zajištění Fond vyžaduje zástavní právo k pozemku a pořizované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulaci pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby je nutná vinkulace k živelnímu pojištění).

2. Co je nutné předložit v souvislosti s ručením za úvěr na modernizaci?

Pro úvěr na modernizaci stačí dohoda o ručení: jeden ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč.

3. Jakým způsobem se bude dokládat příjem?

Fond bude požadovat doklady prokazující výši příjmu žadatele, a žije-li v manželství nebo registrovaném partnerství, též doklady prokazující výši přijmu jeho manžela nebo registrovaného partnera. Zaměstnanci budou dokládat potvrzení o výši příjmu a OSVČ daňové přiznání.

4. Když jeden z manželů již vlastní byt, může žádost o úvěr na pořízení bydlení podat druhý z manželů, který byt nevlastní?

Ne, nemůže žádat. Tento pár je z programu vyloučený.

5. Musím při podání žádosti již mít vybranou nemovitost?

Ano. Se žádostí se rovnou přikládá i odhad nemovitosti.

6. Musí mít žadatel při podání žádosti už hotovou projektovou dokumentaci?

Ano, musí. Projektová dokumentace je jednou z povinných příloh.

7. Mohu tento úvěr kombinovat s hypotékou?

SFRB bude v případě úvěru na pořízení nebo výstavbu obydlí požadovat zástavu úvěrované nemovitosti v prvním pořadí. Na doplnění lze použít vlastní zdroje, prostředky ze stavebního spoření nebo si sjednat v komerční bance další úvěr, a to za předpokladu, že banka bude respektovat podmínky SFRB (přistoupí na jiné zajištění svého úvěru – např. ručením jinou nemovitostí apod.).

8. Může být žadatel spoluvlastníkem bytu či domu?

Ne, nemůže. A rovněž žadatel (ani jeho manžel či registrovaný partner) nemohou být v době podání žádosti majiteli bytu či rodinného domu, ani nájemci družstevního podílu.

9. Ovlivní posuzování žádosti fakt, že je žadatel zaměstnán na dobu určitou?

Pracovní poměr na dobu určitou není důvodem pro neposkytnutí úvěru.

10. SFRB bude zpracovávat žádosti v pořadí, ve kterém budou doručeny. Podle jakých kritérií bude rozhodovat o žádostech?

Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády. Pokud bude vše v pořádku, žadatel prokáže schopnost úvěr splácet a rozpočet programu nebude vyčerpán, bude žadateli zaslána úvěrová smlouva k podpisu. 

11. Budu si muset k úvěru zajistit povinně i životní pojištění?

Ne, životní pojištění není podmínkou, SFRB bude v případě úvěru pro výstavbu či pořízení bydlení požadovat vinkulaci živelního pojištění.

12. V minulosti jsme od SFRB již úvěr čerpali a nyní bychom si chtěli půjčit znovu. Je to možné?

Ne, není to možné. Dle nařízení vlády, pokud již jste od státu podporu v minulosti čerpali, znovu žádat nelze.

[gs-fb-comments]

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now