Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kdo je plátce DPH a jak to funguje v praxi

Kdo je plátce DPH v běžné podnikatelské praxi? Pokud nemáte ze zákona povinnost DPH platit, kdy je pro vás výhodné přihlásit se k placení dobrovolně?

Začínající podnikatel musí v počátcích svého podnikání udělat řadu zásadních rozhodnutí. A to, jestli se stanete plátcem DPH, či nikoliv, je jedním z nich. Chcete rozlousknout toto podnikatelské dilema? V tom případě čtěte dále.

V tomto článku najdete všechny podstatné informace o DPH, které vám usnadní vaše rozhodování.

Kdo je plátce DPH aneb jak to vidí zákon

Zákon to definuje takto:

Plátcem daně z přidané hodnoty je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který vykonává ekonomickou činnost a jeho obrat za 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč.

Povinně musí být plátcem DPH i podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci Evropské Unie.

Váš obrat je součtem částek, které jste získali za tato plnění:

 • Poskytnutí služby
 • Prodej zboží
 • Pronájmy
 • Finanční příjmy
 • Převod nemovitosti atd.

Pozor, tato plnění musí spadat do jedné z těchto kategorií:

 1. Zdanitelná plnění (která to jsou, si můžete přečíst v § 13 – 20 zákona o DPH).
 2. Plnění, která jsou osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 – 71 g zákona o DPH).
 3. Dále plnění, která jsou osvobozena od daně, ale bez nároku na odpočet daně. Jedná se ale pouze o ta plnění, která jsou obsažena v § 54, § 55 a § 56 zákonu o DPH. Netýká se to doplňkové a občasné činnosti.

Nepočítá se sem částka, kterou jste získali prodejem dlouhodobého majetku.

Místo těchto plnění je v tuzemsku.

Jak rozlišujeme osoby, které jsou s touto daní nějakým způsobem spojeny? Kdo platí DPH?

 • Osoba nepovinná k dani – do této kategorie patříme ve své podstatě my všichni. S nadsázkou lze tvrdit, že tuto daň platíme už od narození. Proč? Protože DPH je přítomná úplně všude. Stačí si jen zajít něco nakoupit.
 • Osoba povinná k dani – to znamená každá osoba, která vykonává ekonomickou činnost.

Osoba povinná k dani se dále rozděluje na:

 • Neplátce – musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet.
 • Plátce (osoba registrovaná k dani) – kromě toho, že má povinnost odvádět daň ze všech zdanitelných plnění, má také nárok na odpočet.

Už víte, kdo je plátce daně. Nezapomeňte, že do této skupiny patří také identifikovaná osoba

Ta je plátcem daně jen pro přeshraniční plnění (mezi státy EU). Nemá ale nárok na odpočet. Tedy zjednodušeně řečeno v České Republice zůstává neplátcem. V případě, že už plátcem DPH jste, nemůžete se stát i identifikovanou osobou.

Identifikovanou osobou se stáváte:

 • V případě, že jste si koupili zboží z jiného členského státu Evropské Unie a hodnota tohoto zboží přesáhla 326 000 Kč za rok. Pokud se tak stane, jste osobou identifikovanou k dani ke dni, kdy celková částka přesáhla hranici 326 000 Kč.
 • Pokud přijmete službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která v tuzemsku nemá sídlo ani provozovnu. Případně v tuzemsku provozovnu má, ale ta se plnění neúčastní.
 • Bylo vám dodáno zboží s instalací, nebo s montáží. Do této kategorie patří také dodání zboží soustavami, nebo sítěmi od osoby z jiného členského státu Evropské Unie, nebo ze třetí země mimo EU bez ohledu na částku.
 • Poskytli jste služby s místem plnění v jiném členském státě Evropské Unie (netýká se služeb, které jsou v jiném státě EU od daně osvobozeny).

Definovali jsme, kdo musí platit DPH povinně. Co hrozí podnikateli, který platit ze zákona má, ale i přesto neplatí?

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, ale rozhodnete se riskovat a poskytovat své služby bez fakturace, jednáte v rozporu se zákonem.

V případě, že vaši práci na „černo“ odhalí finanční úřad, hrozí vám nejen doměření daně, ale také pokuta ve výši 20 % a dále také úrok z prodlení, který je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšenou o 14 %.

Krácení daně je trestný čin, který se posuzuje podle výše přečinu.

Při takovém jednání vám tedy hrozí i odnětí svobody, nebo zákaz činnosti.

Ten, kdo není plátcem DPH, se plátcem může stát dobrovolně

Tato možnost byla zmíněna už dříve, teď si ji podrobně rozebereme.

Uvažujete o dobrovolné registraci, protože si myslíte, že to pro vás bude výhodnější?

Než se vydáte na finanční úřad, vše si dobře promyslete a hlavně pečlivě spočítejte.

Jaké jsou nejčastější důvody dobrovolné registrace?

 • Vaši zákazníci jsou převážně plátci – v tomto případě je obecně výhodnější být taky plátcem.
 • Vaše výdaje převyšují vaše příjmy – vznikl vám tzv. nadměrný odpočet. Co to znamená? DPH, které jste zaplatili při nákupu materiálu nebo zboží od dodavatele, převyšuje DPH ze zboží, které jste prodali vašim zákazníkům. V tomto případě dostanete od státu zpět částku, o kterou se tyto dvě DPH liší.
 • Rozdílné sazby DPH – konkrétně, pokud se na zboží od dodavatele uplatňuje zvýšená sazba DPH a na zboží, které následně prodáváte svým zákazníkům, snížená sazba DPH.
 • Často nakupujete zboží v zemích mimo EU – plátce DPH, který zboží nakupuje z třetí země, totiž nakupuje bez daně a zboží pouze uvede v přiznání k DPH.

Kdy je registrace nežádoucí? Jinými slovy, kdo neplatí DPH, protože to pro něj není výhodné?

1. Vašimi zákazníky jsou koneční spotřebitelé. Většina vašich zákazníků nejsou tedy plátci DPH. V tomto případě se vám také vyplatí být neplátcem.

2. V případě, že se na zboží nakupovaném od dodavatele uplatňuje snížená sazba DPH, a na zboží prodávaném zákazníkům zvýšena sazba DPH.

OSVČ a DPH – náročná administrativa plátce

Zejména pro drobné živnostníky může být registrace velmi nepříjemná, protože výrazně zvyšuje jejich povinnou administrativu.

Administrativní náročnost je jedna z hlavních nevýhod plátce.

Pokud jste plátcem DPH, musíte:

 • vystavovat daňové doklady pro odběratele.
 • vést evidenci pro daňové účely.
 • podávat přiznání k dani z přidané hodnoty.
 • hlídat si termíny pro podání daňového přiznání.

Kdy se stanu plátcem DPH – další specifické situace, o kterých byste měli vědět

 • Nabytí obchodního závodu od plátce. Případ, kdy neplátce odkoupí celou fungující firmu od plátce DPH.
 • Podnikající právnická osoba, která podniká a při přeměně (např. fúzí) na ni přechází majetek plátce.
 • Zahraniční podnikatel (nemá sídlo v ČR), který do ČR dodává zboží neplátcům DPH a hodnota tohoto zboží přesáhla částku 1 140 000 Kč za kalendářní rok.
 • Zahraniční podnikatel (nemá sídlo v ČR), který poskytuje služby nepodnikatelům s místním plněním v tuzemsku.
 • Člen skupiny, která uskutečňuje zdanitelné plnění (pro účely DPH vystupují pod jedním DIČ).

Dědil jsem. Kdy jsem plátce DPH?

Dědic se stává plátcem DPH, pokud zdědil byznys a pokračuje v podnikání po plátci daně.

Kdy musím být plátcem DPH? Překročení obratu je nejčastější důvod k registraci

V běžné praxi je nejčastějším důvodem pro registraci plátce překročení obratu.

Druhým nejčastějším důvodem je dobrovolná registrace.

Ostatní důvody se týkají specifických situací, které byste měli řešit se svým daňovým poradcem.

Začínáte podnikat? Jak se stát plátcem DPH ihned po zahájení vašeho podnikání

V prvé řadě se připravte, že to nebude vůbec jednoduchý proces. Ano, hlásíte se k placení daně dobrovolně, to ale neznamená, že máte nějakou výhodu. Kvůli podvodům v oblasti DPH státní správa důkladně kontroluje i samotnou registraci k DPH.

Platí pro vás obecné podmínky pro registraci, které uvádí daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.).

Obecné podmínky – jak se přihlásit k DPH

Přihlášku k registraci je nutné podat jen na příslušném a aktuálním tiskopise vydaném Ministerstvem financí, nebo na tiskovém výstupu, který má shodné údaje.

V případě, že máte datovou schránku, nebo máte ze zákona uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jste povinni přihlášku podat jen elektronicky.

Jak se registrovat k DPH, pokud jste překročili limit pro roční obrat

Dejte si pozor na dodržení zákonné lhůty. Pokud se stanete plátcem ze zákona (překročíte obrat 1 000 000 Kč), máte povinnost podat žádost o registraci DPH do 15 dnů po skončení měsíce, kdy jste povinný obrat překročili.

Plátcem se stáváte prvním dnem druhého měsíce po překročení obratu.

Tipy – jak na DPH

Spolu s přihláškou můžete rovnou poslat i další dokumenty (ve formě příloh), kterými prokážete zásadní informace, které uvádíte ve vaší přihlášce.

Poskytnutí těchto dokumentů je dobrovolné (s výjimkou osob, které nemají sídlo, nebo provozovnu v České Republice).

Pokud tak učiníte, můžete proces registrace urychlit.

Po registraci na příslušném finančním úřadě vám bude přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ).

Je platné v celé EU a v angličtině se značí VAT ID.

Správný postup, jak platit DPH

Daně zaplatíte příslušnému finančnímu úřadu v české měně.

 • Při každé platbě musíte uvést, na kterou daň je platba určena.
 • Daň zaplatíte na bankovní účet správce daně (finančního úřadu), který je místně příslušný pro danou daň a daňový subjekt. Dejte si pozor, abyste platbu nasměrovali správně!
 • Daň můžete platit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, bezhotovostním bankovním příkazem k úhradě, nebo formou internetového bankovnictví.

Daňový kalendář – kdy se platí DPH?

Po přihlášení k dani se stáváte plátcem od prvního dne v dalším kalendářním měsíci.

Zdaňovací období se liší na základě výše obratu za předcházejících 12 měsíců:

 • Nižší než 10 milionu Kč – zdaňovací období bude čtvrtletí.
 • Vyšší než 10 milionu Kč – zdaňovací období bude měsíc.

Daňové přiznání (a také hlášení) musíte podat vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Víte, jak podat kontrolní hlášení k DPH?

Od roku 2016 mají plátci DPH povinnost podávat jednou za měsíc, nebo čtvrtletí, kontrolní hlášení.

Pozor!

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání. Jsou to ve své podstatě kontrolní výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách.

Součásti kontrolního hlášení jsou:

 • Výše DPH a základu daně
 • Daňové identifikační číslo (DIČ) dodavatele a odběratele
 • Datum zdanitelného plnění

Spolu s kontrolním hlášením podáte i daňové přiznání a zaplatíte daň.

Dostáváme se k tomu, jak podat přiznání k DPH

Vše se podává elektronicky – přiznání i hlášení. Nezapomeňte, že přiznání k DPH podáváte za každé zdaňovací období, a to i v tom případe, že jste neměli žádné zdanitelné plnění!

Do přiznání musíte zapsat údaje z vaší evidence pro DPH:

 • tržby, prodeje (uskutečněná zdanitelná plnění)
 • nákupy, výdaje (přijatá zdanitelná plnění, u kterých máme nárok na odpočet)
 • případná přeshraniční plnění (pokud proběhla v rámci EU, vyplníte také souhrnné hlášení)

Zajímá vás, kdy se vrací DPH osobám povinným k dani?

 • Jste plátce DPH a zaplatili jste jej v jiném členském státě EU? Pokud v tomto státě nemáte sídlo ani provozovnu, můžete si požádat o vrácení této daně. Ovšem jen za podmínky, že jste přijaté plnění použili pro účely svého podnikání.
 • O vrácení daně může požádat také zahraniční osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu

Neposlouchejte podezřelé rady, jak neplatit DPH. Zjistěte si, které činnosti jsou od DPH osvobozeny

Činnosti, které jsou od DPH osvobozeny, se dělí do dvou skupin:

 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet, jako například: poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční a penzijní činnosti, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a dodání zdravotního zboží, provozování loterií, sociální pomoc a tak dále.
 • Osvobozená od daně s nárokem na odpočet, jako například: vývoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, přeprava osob, poskytnutí služby do třetí země a tak dále.

Už nechcete být dobrovolným plátcem? Jak zrušit registraci k DPH?

Pokud jste pevně rozhodnuti, musíte splňovat tyto podmínky:

 • nesmíte překročit obrat 1 000 000 Kč.
 • musí uplynout alespoň rok ode dne, kdy jste se stali plátcem.

V případě, že tyto podmínky splňujete, pošlete elektronicky žádost o zrušení registrace, ve které uvedete důvod.

Pozor!

Po zrušení nezapomeňte snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který je součástí obchodního majetku, a u kterého jste uplatnili nárok na odpočet daně nebo jeho část.

Potřebujete si ověřit informace o svých obchodních partnerech? Jak zjistit plátce DPH?

Ptáte se, kde hledat a jak? Základní databází plátců DPH je celostátní registr plátců DPH, který najdete na stránkách Ministerstva financí České Republiky. V tomto systému je třeba zadat jeho DIČ.

Hledat můžete také v registru ARES (není zaměřený pouze na plátce DPH). Právnické osoby vyhledáte podle jejich obchodního názvu firmy, nebo identifikačního čísla (IČO). Fyzické osoby vyhledáváte podle jména.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte zkušeného daňového poradce, nebo se ptejte na příslušném úřadě

Jak vidíte, oblast DPH je velice obsáhlé téma, které musíte vnímat v širších souvislostech. Je také nutné nastudovat si příslušné zákony a ověřit si, zda plníte všechny povinnosti vůči správci daně.

Teď už víte, kdy se vám dobrovolná registrace vyplatí a kdy je naopak nežádoucí.

Dozvěděli jste se také všechny zásadní pojmy, které musíte znát bez ohledu na to, jestli jste plátce, nebo neplátce.

Uvažujete o dobrovolné registraci? Jaké jsou vaše důvody? Myslíte si, že by měla být dobrovolná registrace administrativně jednodušší?

Zdroj: www.comeflexoffice.cz/kdo-je-platce-dph-a-jak-to-funguje/#identifikovanou_osobou_se_stavate

Petr Novák & AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved.

Euroesa.com je magazín, který má lidi inspirovat a motivovat k osobnímu růstu.

Na webu naleznete informace ze světa podnikání, inspirace, motivace.

 

© 2024 Petr Novák & Kicker. All Rights Reserved.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now